Skip to content

Abonnementsvoorwaarden


Algemene voorwaarden

1 Definities

Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens FlowerDutchess voor een abonnement op kunstbloemen wel of niet in combinatie met een vaas. Het Aanbod bevat een omschrijving van het abonnement, de vaste periodieke kosten, en de voorwaarden waaronder deze worden aangeboden;

Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FlowerDutchess een Abonnement aangaat;

Abonnement: de overeenkomst tussen FlowerDutchess en Abonnee op grond waarvan Abonnee zich – gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld – abonneert op kunstbloemen met of zonder vaas;

Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Abonnee aan FlowerDutchess verschuldigd is;

Aanvullende Diensten: FlowerDutchess producten en/of diensten die je al dan niet tegen vergoeding kan afnemen in aanvulling op het Abonnement en daarmee deel uit gaan maken van de Overeenkomst;

FlowerDutchess: De entiteit handelend onder de naam FlowerDutchess, gevestigd op de Belmermeer 4B, 1028BA te Amsterdam.


2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, abonnementen en/of bestellingen die tussen Abonnee en FlowerDutchess tot stand komen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing;

2.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Abonnee slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door FlowerDutchess uitdrukkelijk zijn aanvaard.


3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Tussen FlowerDutchess en Abonnee komt een overeenkomst – of te wel Abonnement – tot stand op het moment dat de Abonnee een aanbod van Flowerdutchess accepteert;

3.2 Abonnementen op kleine (S) en medium (M) bossen bloemen kunnen uitsluitend worden afgenomen in combinatie met een grotere bos of voor een abonnement ter waarde van meer dan € 75 per maand.


4 Prijs

4.1 FlowerDutchess behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden abonnementen tijdens de looptijd van het abonnement te wijzigen, waarbij FlowerDutchess de Abonnee uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Abonnee de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Abonnee enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.


5 Betaling

5.1 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode;

5.2 Bij niet tijdige betaling, wordt een bedrag van € 2,50 aan kosten in rekening gebracht;

5.3 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is FlowerDutchess gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om de kunstbloemen en eventuele vazen (tegen de adviesprijzen) in rekening te brengen, achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Abonnee te verhalen;

5.4 Facturen en betalingsherinneringen worden door FlowerDutchess uitsluitend elektronisch aangeboden.


6 Beëindiging contract

6.1 De Abonnee gaat de overeenkomst aan voor minimaal een jaar. Abonnee kan te allen tijde het abonnement tijdelijk onderbreken en of de door FlowerDutchess aangeboden abonnementsvorm wijzigen in overleg met FlowerDutchess;

6.2 Binnen het eerste jaar, kan het abonnement alleen aanvullend gewijzigd worden, d.w.z. er kan niet voor minder worden afgenomen dan voor het overeengekomen Abonnementsgeld;

6.3 De kunstbloemen en vazen van FlowerDutchess kunnen worden geretourneerd aan het volgende adres: FlowerDutchess, Belmermeer 4B, 1028 BA Amsterdam;

6.4 De kosten van retournering en de garantie dat de producten onbeschadigd het adres van  FlowerDutchess bereiken, komen voor rekening van Abonnee.


7 Levering en uitvoering

7.1 FlowerDutchess streeft naar persoonlijke overdracht van de kunstbloemen en vazen op het door Abonnee opgegeven bezorgadres. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, wordt Abonnee in gebreke gesteld;

7.2 FlowerDutchess behoudt het eigendom van de vazen en de bloemen te allen tijden tot abonnee in gebreke blijft bij het betalen van het abonnementsgeld. Zie artikel 5.


8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een abonnement  verwerken wij de persoonsgegevens van de Abonnee  op de website www.FlowerDutchess.com. Om de Abonnee te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij op de site een privacyverklaring.


9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 De Abonnee zal te allen tijde zorgvuldig omgaan met het kunstbloemen en vazen van de FlowerDutchess;

9.2 FlowerDutchess garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door FlowerDutchess verstrekte informatie bestemd zijn.


10 Wijzigingen

10.1 FlowerDutchess behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig op de site te raadplegen.


11 Ontbinding

11.1 Indien de Abonnee de verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft FlowerDtuchess de keuze om:

  1. de Abonnee de gelegenheid te geven om binnen een door FlowerDutchess gestelde termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen;
  2. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en de eventuele bloemen en vazen die bij de Abonnee zijn bezorgd, voor adviesprijzen in rekening te brengen; FlowerDutchess behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Abonnee te verhalen.


12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen FlowerDutchess en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing;

12.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen FlowerDutchess en Abonnee, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Amsterdam, mei 2018.